Gennemgang af protokollater

Nedenfor kan du se en grundig gennemgang af de nye aftaler, der adskiller den netop indgåede håndværksbageroverenskomst fra den hidtil gældende. Hvis du vil læse hele oversigten over nye protokollater, kan du gøre det her:

Håndværksbageroverenskomsten OK20 Protokollat nr. 1 til 40

 • Nr. 1 Aftale om ændring af lønbestemmelser for lærlinge samt indplacering

  Lærlingesatserne er her ændret så de hedder 1., 2., 3. og 4. læreårssats. 4. løntrin er derfor forlænget fra 7 måneder til 1 år. Ligeledes er aftalen ændret, så hvis man ønsker at blive konditor efter endt bageruddannelse (eller omvendt), indplaceres man på voksenlærlingeløn.

 • Nr. 2 Aftale om lærlingesamtaler

  Der er mellem parterne enighed om, at virksomheden bør afholde samtaler med deres lærlinge. Dette skal allerede ske i prøveperioden. Håbet er, at man på den måde kan skabe en god dialog mellem lærling og arbejdsgiver og dermed undgå frafald.

 • Nr. 3 Aftale om lønsats for bagværker

  Da bagværker er blevet en uddannelse, som man kan afslutte efter 2. år, er ordet ”bagværker” tilføjet under lønsatserne.

 • Nr. 4 Aftale om aflønning af unge under 18 år

  Stigning af unge under 18 år løn. Stigningen sker med kr. 1,45 i 2020, + kr. 1,44 i 2021 og + kr. 1,40 i 2022.

 • Nr. 5 Aftale om forhøjelse af lærlingesatser

  Lærlingesatserne stiger med 1,7 % i 2020, 1,7% i 2021 og 1,7% i 2022.

 • Nr. 6 Aftale om fravigelse af kompetencefonden

  Parterne er enige om at fortsætte med fravigelsen af kompetencefonden. Samme fravigelse havde man i perioden 2017 til 2020. Fravigelsen går ud på, at man i overenskomstperioden fraviger kravet om 6 måneders ancienniteten, hvis man ønsker at søge selvvalgt uddannelse. Samtidig kan man få dækket 100 % af sin personlige løn, fremfor blot 85 %.

 • Nr. 7 Aftale om lønsatser

  Minimallønsstigninger på alle lønsatser. Lønsatserne siger med kr. 401,00 pr. måned i 2020, og med samme beløb igen i 2021 og 2022. Lønstigningerne gælder også voksenlærlinge.

 • Nr. 8 Aftale om overenskomsten varighed

  Overenskomsten gælder frem til den 28. februar 2023

 • Nr. 9 Aftale om redaktionel gennemgang af overenskomsten og trykning

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 10 Aftale om redaktionel ændring af Aftale om elektroniske dokumenter

  En redaktionel ændring, der betyder, at ordet ”feriekort” udgår af overenskomsten.

 • Nr. 11 Aftale om uddannelse efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel

  Aftalen er en opfordring til regeringen og folketinget om at gøre det muligt for opsagte medarbejdere af afvikle uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

 • Nr. 12 Aftale om udenlands arbejdskraft

  Parterne er blevet enige om at tilføje et afsnit om udenlandsk arbejdskraft i overenskomsten. Det drejer sig fx om udenlandsk underleverandør og udstationerede medarbejder. Som udgangspunkt er der ikke megen udenlandsk arbejdskraft på dette område, men parterne er enige om, at det giver god mening at beskrive området.

 • Nr. 13 Organisationsaftale om databeskyttelse

  Aftalen giver både arbejdsgiveren og Fødevareforbundet NNF mulighed for at fortsætte deres arbejde, selvom den nye GDPR trådte i kraft den 25. maj 2018.

 • Nr. 14 Organisationsaftale om ret til uddannelse ved opsigelse

  Mellem parterne er der en uenighed om, hvorvidt man har ret til tre eller fem ugers uddannelse i forbindelse med opsigelse. Parterne ønsker, at spørgsmålet skal afgøres ved en Faglig Voldgift. Protokollatet beskriver, at en kommende afgørelse af samme tvist mellem HK Handel og Dansk Erhverv vil få afsmittende effekt på vores overenskomst.

 • Nr. 15 Aftale om arbejdstøj

  Tillægget til de medarbejdere, der selv skal vaske deres arbejdstøj, stiger med 1,6% i  2020, 1,6% i 2021 og 1,6 % i 2022.

 • Nr. 16 Aftale om regulering af særlige tillæg

  De særlige tillæg forhøjes med 1,6 % i 2020, 2021 og 2022. Særlige tillæg er fx nattillæg, hverdagstillæg og søn- og helligdagstillæg.

 • Nr. 17 Aftale om pension til medarbejder over folkepensionsalderen

  Medarbejdere, der nået deres pensionsalderen og som stadig arbejder, får ret til vælge mellem, om de vil fortsætte med at indbetale pensionsbidraget til deres pensionsopsparing, eller om de vil have bidraget udbetalt som løn. Hvis medarbejderen ikke selv træffer beslutningen, udbetaler virksomheden bidraget som et ikke-ferieberettiget tillæg.

 • Nr. 18 Aftale om ferie

  Protokollatet 18 omhandler hele ferie-delen. Det henviser til den gældende lov, men med enkelte fravigelser. Der er nu mulighed for, at man kan optjene og afholde ferie i timer. Det sikres dog, at man ikke afholder færre timer, og at den samlede ferie ikke bliver mindre end fem uger, svarende til 25 hele feriedage. Denne mulighed kræver dog, at der benyttes en feriegarantiordning. Hvis feriegarantiordningen ikke benyttes, skal der laves en skriftlig aftale om afholdes af ferie i timer.

 • Nr. 19 Aftale om pension til lærlinge

  Lærlinge optjener 6 % i pension fra man fylder 18 år og har tre måneders anciennitet. 4% kommer fra virksomheden og 2 % fra en selv. Fra man fylder 20 år og har tre måneders anciennitet, stiger satserne til 8 % fra virksomheden og 4 % fra medarbejderen.

 • Nr. 20 Aftale om redaktionel ændring af feriefridage

  Man får ret til en erstatningsfridag, hvis man er syg forud for en planlagt feriefridag.

 • Nr. 21 Aftale om forståelse af aftale om redaktionel ændring af feriefridage

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 22 Aftale om deltid

  Bestemmelsen om en deltidsgrænse på max 29,6 timer udgår af overenskomsten. Der er fortsat en nedre grænse på mindst 15 timer.

 • Nr. 23 Aftale om uddannelse ved opsigelse

  En tilføjelse til aftalen om ret til uddannelse i forbindelse med opsigelse, hvis medarbejderen bliver opsagt på grund af fx omstruktureringer, nedskæringer eller lignende.

 • Nr. 24 Aftale om arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser

  Parterne er enige om at arbejdsmiljørepræsentanten efter aftale med virksomheden skal have den fornødne tid til at deltage i forbundets relevante arbejdsmiljøkurser.

 • Nr. 25 Aftale om administrationsomkostninger ved firmapensionsordninger

  Parterne får mulighed for at kigge på de virksomheders pensionsordninger, der har valgt et andet pensionsselskab end Industriens Pension.

 • Nr. 27 Aftale om børns sygdom og lægebesøg

  Aftalen beskriver rettigheder i forhold til børns sygdom, børns hospitalsindlæggelse, børneomsorgsdage samt børns lægebesøg. I nedenstående skema er en oversigt over betaling m.m.

  Fraværsgrund: Når barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen
  Længde af fravær: Fra man forlader arbejdspladsen og resten af arbejdsdagen
  Betaling: Fuld løn inkl. genetillæg for resten af dagen

  Fraværsgrund: Barnets første hele sygedag
  Længde af fravær: En hel arbejdsdag
  Betaling: Fuld løn inkl. genetillæg

  Fraværsgrund: Barnets anden hele sygedag
  Længde af fravær: En hel arbejdsdag
  Betaling: Ingen betaling, da betalingen er indeholdt i de to årlige udbetalinger fra særlig opsparing

  Fraværsgrund: Lægebesøg med barnet
  Længde af fravær: Fri til besøget
  Betaling:Ingen betaling, da betalingen er indeholdt i de to årlige udbetalinger fra særlig opsparing

  Fraværsgrund: Indlæggelse på hospital eller i hjemmet sammen med barnet
  Længde af fravær: En uge pr. 12 måneder
  Betaling:Personlig løn, dog maksimalt 147,50 kr. pr. time (stiger til 150 kr. pr. time den. 1. marts 2022)

  Fraværsgrund: Børneomsorgsdag
  Længde af fravær: To dage pr. ferieafholdelsesperiode
  Betaling:Ingen betaling, da betalingen er indeholdt i de to årlige udbetalinger fra særlig opsparing

 • Nr. 26 Aftale om børneomsorgsdage

  Medarbejdere med børn under 14 år får tildelt børneomsorgsdage. I perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2021, får medarbejdere med 9 måneders anciennitet tildelt 2,66 dage, mod de normalt 2,0 dage. Dette sker for at sikre, at tildelingen af børneomsorgsdage følger nye ferielov. Børneomsorgsdagene er uden løn, men medarbejderen kan bruge af sin særlige opsparing der kommer til udbetaling. Pr. den 1. september 2021 tildeles medarbejder igen 2,0 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode.

 • Nr. 28 Aftale om feriegarantiordning

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 29 Aftale om indfasning af særlig opsparing

  Nyindmeldte virksomheder i Dansk Erhverv har mulighed for at indfase Fritvalgs Lønkontoen over en 3-årig periode. De kan vælge at tage betalingen til fritvalg ud af lønnen, så summen bliver den samme, men fordelt på lavere løn og højere fritvalg. Virksomheden har dog ikke mulighed for at fradrage længere ned, end at den enkelte medarbejder opretholder minimallønssatssen.

 • Nr. 30 Organisationsaftale om forståelse af aftale om indfasning af særlig opsparing

  Dette er en organisationsaftale, der beskriver at man enige om, hvordan protokollat 29 forstås.

 • Nr. 31 Aftale om særlig opsparing og den lokale løndannelse

  Parterne har drøftet den lokale løndannelse. Stigningen på fritvalgslønkontoen kan medregnes i den individuelle lønvurdering, men det er vigtigt at understrege, at det ikke findes naturligt.

 • Nr. 32 Aftale om særlig opsparing og feriefridage

  I den nye overenskomstperiode stiger den særlige opsparing til 8,5%. Her indgår også de 2,5%, som giver ret til fem feriefridage. Den særlig opsparing bliver udbetalt to gange årligt – i maj måned og i november måned.
  Der er nu mulighed for, at få den særlige opsparing udbetalt løbende, men at det skal aftales mellem medarbejderen og virksomheden. En sådanne aftale skal være skriftlig for at være gyldig, og den kan opsiges af begge parter.
  Protokollat beskrives også, hvordan feriefridagene tildeles i overgangsperioden til den nye ferielov. Medarbejdere med ni måneders anciennitet tildeles pr. 1. maj 2020 6,67 feriefridag. Disse kan bruges frem til den 31. december 2021.
  Den 1. september 2021 får medarbejderen igen tildelt fem feriefridage, og herefter er vi i takt med det nye ferieår.
  Da den særlig opsparing udbetales to gange årligt, er feriefridagene uden løn i forbindelse med afholdelsen.

 • Nr. 33 Aftale om etablering af en arbejdsgruppe om lærlinge

  Parterne har aftalt, at der igangsættes et udvalgsarbejde, der skal se på, hvordan man kan rekruttere og fastholde nye lærlinge.

 • Nr. 34 Aftale om kompetenceudviklingsfonden – Efteruddannelsesfond

  Indbetalingen til Kompetenceudviklingsfonden stiger med kr. 82,50 pr. fuldtidsansat. Parterne har besluttet at øremærke den forhøjede betaling til det udvalgsarbejde, der er beskrevet protokollat nr. 33. Herudover vil der blive afsat yderligere midler fra fonden til lærlingearbejdet.

 • Nr. 35 Aftale om forældreorlov

  Aftalen har to elementer.
  For det første bliver forældreorloven forlænget med tre uger, så virksomheden yder fuld løn under forældreorlov i op til 16 uger. Af disse 16 uger, har moderen ret til 5 uger, og mens den anden forælder har ret til 8 uger. De sidste tre uger kan fordeles mellem begge forældre.
  For det andet forhøjes den maksimale betalingen ved forældreorlov kr. 2,50 pr. time i 2020, 2021 og 2022. Dermed udgør betalingen pr. 1 marts 2020 kr. 142,50 pr. time, den 1. marts 2021 kr. 145,00 pr. time og 1 marts 2022 kr. 147,50 pr. time.

 • Nr. 36 Aftale om løn under sygdom

  Satserne for løn under sygdom hæves med kr. 2,50 pr. time i 2020, 2021 og 2022. Dermed udgør betalingen pr. 1 marts 2020 kr. 145,00 pr. time, den 1. marts 2021 kr. 147,50 pr. time og 1 marts 2022 kr. 150,00 pr. time.

 • Nr. 37 Aftale om regulering af sats ved børns hospitalsindlæggelse

  Satserne for betaling i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse hæves, og satsen vil i 2022 være på max kr. 150,00 pr. time.

 • Nr. 38 Aftale om velfærd

  Aftalen om velfærd i overenskomsten udgår.

 • Nr. 39 Forståelsesaftale om øremærket forældreorlov

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 40 Aftale om indfasning af pension ved nyoptagne medlemmer

  Nyindmeldte virksomheder i Dansk Erhverv får mulighed for at indfase pensionsindbetalingerne over en 3-årig periode. Virksomheder, der i dag indbetaler pension uden at være medlem af Dansk Erhverv, og sidenhen melder sig ind i Dansk Erhverv, fortsætter med den indbetaling de har på indmeldelsestidspunktet.