Gennemgang af protokollater

Nedenfor kan du se en grundig gennemgang af de nye aftaler, der adskiller den netop indgåede produktionsoverenskomst fra den hidtil gældende. Hvis du vil læse hele oversigten over nye protokollater, kan du gøre det her:

Produktionsoverenskomsten OK20 Protokollat nr. 1 til 37

 • Nr. 1 Aftale om ændring af lønbestemmelser for lærlinge samt indplacering

  Lærlingesatserne er her ændret så de hedder 1., 2., 3. og 4. læreårssats. 4. løntrin er derfor forlænget fra 7 måneder til 1 år. Ligeledes er aftalen ændret, så hvis man ønsker at blive konditor efter endt bageruddannelse (eller omvendt), indplaceres man på voksenlærlingeløn.

 • Nr. 2 Aftale om lærlingesamtaler

  Der er mellem parterne enighed om, at virksomheden bør afholde samtaler med deres lærlinge. Det skal allerede ske i prøveperioden. Håber er, at man kan skabe en god dialog mellem lærling og arbejdsgiver, og dermed undgå frafald.

 • Nr. 3 Aftale om lønsats for bagværker

  Da ”bagværker” er blevet en uddannelse, man kan afslutte efter to år, er ordet ”bagværker” tilføjet lønsatserne.

 • Nr. 4 Aftale om administrationsomkostninger ved firmapensionsordninger

  Parterne får mulighed for at kigge på de virksomheders pensionsordninger, der har valgt et andet pensionsselskab end Industriens Pension.

 • Nr. 5 Aftale om aflønning af unge under 18 år

  Stigning af unge under 18 år løn. Stigningen sker med kr. 1,45 i 2020, + kr. 1,44 i 2021 og + kr. 1,40 i 2022.

 • Nr. 6 Aftale om fravigelse af kompetencefonden

  Parterne er enige om at fortsætte med fravigelsen af kompetencefonden. Samme fravigelse havde man i perioden 2017 til 2020. Fravigelsen går ud på, at man i overenskomstperioden fraviger kravet om 6 måneders ancienniteten, hvis man ønsker at søge selvvalgt uddannelse. Samtidig kan man få dækket 100 % af sin personlige løn, fremfor blot 85 %.

 • Nr. 7 Aftale om velfærd

  Aftalen om velfærd i overenskomsten udgår.

 • Nr. 8 Aftale om arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser

  Parterne er enige om at arbejdsmiljørepræsentanten efter aftale med virksomheden skal have den fornødne tid til at deltage i forbundets relevante arbejdsmiljøkurser. Man har herudover rykket afsnittet om ”Arbejdsmiljørepræsentanter” ind under afsnittet om ”Tillidsrepræsentanter”.

 • Nr. 9 Aftale om betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov

  Der er givet mulighed for fratrædelsesgodtgørelse, hvis man bliver afskediget mens man har plejeorlov.

 • Nr. 10 Aftale om børns sygdom og lægebesøg

  Aftalen omhandler barns sygdom og betaling ved dette. Se nedenfor. Samtidig er der givet mulighed for frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Denne frihed dog uden løn.

  Fraværsgrund: Når barnet bliver syg i løbet af arbejdsdagen
  Længde af fravær:
  Fra man forlader arbejdspladsen og resten af arbejdsdagen
  Betaling:
  Fuld løn inkl. genetillæg for resten af dagen

  Fraværsgrund: Barnets første hele sygedag
  Længde af fravær:
  En hel arbejdsdag
  Betaling:
  Fuld løn inkl. genetillæg

  Fraværsgrund: Barnets anden hele sygedag
  Længde af fravær:
  En hel arbejdsdag
  Betaling:
  Ingen betaling, da medarbejderen kan vælge at få et beløb udbetalt fra sin fritvalgs lønkonto.

  Fraværsgrund: Lægebesøg med barnet
  Længde af fravær:
  Fri til besøget
  Betaling:
  Ingen betaling, da medarbejderen kan vælge at få et beløb udbetalt fra sin fritvalgs lønkonto

  Fraværsgrund: Indlæggelse på hospital eller i hjemmet sammen med barnet
  Længde af fravær:
  En uge pr. 12 måneder
  Betaling:
  Fuld løn dog max. 130kr. pr time

  Fraværsgrund: Børneomsorgsdag
  Længde af fravær:
  To dage pr. ferieafholdelsesperiode
  Betaling:
  Ingen betaling, da medarbejderen kan vælge at få et beløb udbetalt fra sin fritvalgs lønkonto

 • Nr. 11 Aftale om forhøjelse af lærlingesatser

  Lærlingesatserne stiger 1,7% i 2020, 1,7% i 2021 og 1,7% i 2022.

 • Nr. 12 Aftale om forældreorlov

  Forældreorloven bliver forlænget med tre uger, så virksomheden yder fuld løn under forældreorlov i op til 16 uger. Af disse 16 uger, har moderen ret til 5 uger, og mens den anden forælder har ret til 8 uger. De sidste tre uger kan fordeles mellem begge forældre.

 • Nr. 13 Aftale om fritvalg og den lokale løndannelse

  Parterne har drøftet den lokale løndannelse. Stigningen på fritvalgslønkontoen kan medregnes i den individuelle lønvurdering, men det er vigtigt at understrege, at det ikke findes naturligt.

 • Nr. 14 Aftale om indfasning af Fritvalgs Lønkonto-bidrag

  Nyindmeldte virksomheder i Dansk Erhverv har mulighed for at indfase Fritvalgs Lønkontoen over en 3-årig periode. De kan vælge at tage betalingen til fritvalg ud af lønnen, så summen bliver den samme, men fordelt på lavere løn og højere fritvalg. Virksomheden har dog ikke mulighed for at fradrage længere ned, end at den enkelte medarbejder opretholder minimallønssatssen.

 • Nr. 15 Organisationsaftale om forståelse af aftale om indfasning af Fritvalgs Lønkonto-bidrag

  Dette er en organisationsaftale, der beskriver at man er enige om, hvordan protokollat 14 forstås.

 • Nr. 16 Organisationsaftale om fritvalgs lønkonto

  Organisationerne enige om, at hvis en koncern eller kæde ønsker at lave løbende udbetaling af fritvalgs lønkontoen, skal det aftales med Fødevareforbundet NNF. I de kæder eller koncerner, hvor der er valgt en tillidsrepræsentant, gælder en eventuel lokalaftale kun for den butik, hvor vedkommende er valgt, og ikke for hele kæden eller koncernen.

 • Nr. 17 Aftale om lønsatser

  Minimallønsstigninger på alle lønsatser. Lønsatserne stiger med kr. 401,00 pr. måned i 2020, og med samme beløb igen i 2021 og 2022. Lønstigningerne gælder også voksenlærlinge.

 • Nr. 18 Aftale om overenskomsten varighed

  Overenskomsten gælder frem til den 28. februar 2023.

 • Nr. 19 Aftale om pension til lærlinge

  Lærlinge optjener 6 % i pension fra de fylder 18 år og har tre måneders anciennitet. 4% kommer fra virksomheden og 2 % fra dem selv. Fra det fyldte 20 år stiger satserne til 8% fra virksomheden og 4% fra medarbejderen, med samme 3 måneders anciennitet.

 • Nr. 20 Aftale om redaktionel gennemgang af overenskomsten og trykning

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 21 Aftale om redaktionel ændring af Aftale om elektroniske dokumenter

  En redaktionel ændring, der betyder, at ordet ”feriekort” udgår af overenskomsten.

 • Nr. 22 Aftale om uddannelse efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel

  Aftalen er en opfordring til regeringen og folketinget om at gøre det muligt for opsagte medarbejdere af afvikle uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

 • Nr. 23 Aftale om uddannelse ved opsigelse

  En tilføjelse til aftalen om ret til uddannelse i forbindelse med opsigelse, hvis medarbejderen bliver opsagt på grund af fx omstruktureringer, nedskæringer eller lignende.

 • Nr. 24 Aftale om udenlands arbejdskraft

  Parterne er blevet enige om at tilføje et afsnit om udenlandsk arbejdskraft i overenskomsten. Det drejer sig fx om udenlandsk underleverandør og udstationerede medarbejder. Som udgangspunkt er der ikke megen udenlandsk arbejdskraft på dette område, men parterne er enige om, at det giver god mening at beskrive området.

 • Nr. 25 Organisationsaftale om databeskyttelse

  Aftalen giver både arbejdsgiveren og Fødevareforbundet NNF mulighed for at fortsætte deres arbejde, selvom den nye GDPR trådte i kraft den 25. maj 2018.

 • Nr. 26 Aftale om ferie

  Protokollatet handler om ferie-delen. Det henviser til den gældende lov, dog med nogle fravigelser. Fx er mulighed for, at man kan optjene og afholde ferie i timer. Det skal sikres, at man ikke afholder færre timer, og at den samlede ferie ikke bliver mindre end 5 uger, svarende til 25 hele feriedage. Man kan kun bruge denne mulighed, de steder, der benytter en feriegarantiordning. Hvis feriegarantiordningen ikke benyttes, skal der laves en skriftlig aftale om afholdes af ferie i timer. For lærlinge gælder den nye ferielov. Dog skal man være opmærksom på, at hvis lærlingen ikke har indtjent feriegodtgørelse nok til at dække den overenskomstmæssige løn, skal arbejdsgivere supplere op til lønnen. Samtidig får lærlinge en halv ugeløn ekstra i forbindelse med sommerferien.

 • Nr. 27 Aftale om forståelse af Aftale om redaktionel ændring af §13 samt Aftale om Seniorordning

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 28 Aftale om redaktionel ændring af §13

  Man får ret til en erstatningsfridag, hvis man er syg forud for en planlagt feriefridag.

 • Nr. 29 Aftale om søgnehelligdage

  Hvis medarbejderen ønsker det, har arbejdsgiveren mulighed for at udskyde en søgnehelligdagsreduktion til den kommende planperiode – altså rykke den ind i den næste 16 ugers plan. Det et krav, at hensættelsen er synlig for medarbejderen, så vedkommende har adgang til den saldo særskilt.

 • Nr. 30 Aftale om sygeløn

  Aftalen forlænger retten til fuld løn ved sygdom, inklusive genetillæg, fra tre til syv uger. Retten opnås dog først efter ni måneders anciennitet.

 • Nr. 31 Aftale om anciennitetstillæg

  Anciennitetstillægget hæves fra kr. 0,40 til kr. 0,45 pr. time.

 • Nr. 32 Aftale om fritvalg

  Fritvalgs protokollatet har flere elementer. Det første element er forhøjelsen på 3 % i perioden. Det betyder, at fritvalgs kontoen vil udgøre 5,0 % den 1. marts 2020, 6,0 % den 1. marts 2021 og 7,0 % den 1. marts 2022.
  Det næste element er overgangsordningen på feriefridagene. Medarbejdere, der pr. den 1. maj har ret til feriefridage, får den 1. maj 2020 tildelt 6,67 feriefridag, som de kan bruge frem til den 31. december 2021. Disse feriefridage kan medarbejderne vælge at konvertere til fritvalgs lønkontoen. Dette svarer til en yderligere indbetaling på 2,5%.

  Tredje element er feriefridagene, når vi når til den 1. september 2021. Medarbejdere, der har ret til feriefridage på dette tidspunkt, får tildelt fem feriefridage. Disse fem dage kan ligeledes konverteres til fritvalgs lønkontoen, svarende til 2,5 %. Hvis man ønsker at gøre det, skal man meddele det til sin arbejdsgiver hvert år i maj måned.

  Medarbejderen beholder samtidig sin ret til at kunne indbetale yderligere til pensionsbidraget.

  Det fjerde element beskriver udbetalingsreglen, som også omfatter børneomsorgsdage, børns sygdom og børns lægebesøg. Se protokollat nr. 10.

  Sidste element er muligheden for løbende udbetaling. Hvis medarbejderen ikke har brugt sit frit valg til at bruge sin konto, kan virksomheden vælge at udbetale det løbende. Virksomheden kan indgå en lokalaftale om månedlig indbetaling med tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal aftalen indgås med Fødevareforbundet NNF.

 • Nr. 33 Aftale om overgang til nyt ferieår

  Den. 1 maj 2020 får medarbejdere med ni måneders anciennitet tildelt 6,67 feriefridag, som de kan bruge frem til den 31. december 2021.

  Medarbejder, der opnår ni måneders anciennitet i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021, får tildelt fem feriefridage.
  Disse to perioder overlapper hinanden, og det kan for nogles vedkommende betyde ret til mange feriefridage.

  Pr. den 1. september 2021 vil medarbejdere med ni måneders anciennitet hvert år den 1. september få tildelt fem feriefridage.

  Børneomsorgsdagene er også omfattet af en overgangsregel. Den 1. maj 2020 får medarbejdere med ni måneders anciennitet ret til 2,66 børneomsorgsdag, som kan afholdes frem til den 31. august.

  Pr. den 1. september får medarbejdere med ni måneders anciennitet ret til to børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode.

  Børneomsorgsdage vedrører børn under 14 år. Betalingen til omsorgsdagene er angivet i skemaet fra protokollat 10.

 • Nr. 34 Aftale om regulering af særlige tillæg

  De særlige tillæg forhøjes med 1,6 % i 2020, 2021 og 202. Særlige tillæg er fx nattillæg, hverdagstillæg og søn- og helligdagstillæg. Også tillægget for arbejdstøj til enkeltvikarer hæves med 3 x 1%.

 • Nr. 35 Forståelsesaftale om øremærket forældreorlov

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 36 Organisationsaftale om ret til uddannelse ved opsigelse

  Mellem parterne er der en uenighed om, hvorvidt man har ret til tre eller fem ugers uddannelse i forbindelse med opsigelse. Parterne ønsker, at spørgsmålet skal afgøres ved en Faglig Voldgift. Protokollatet beskriver, at en kommende afgørelse af samme tvist mellem HK Handel og Dansk Erhverv vil få afsmittende effekt på vores overenskomst.

 • Nr. 37 Aftale om seniorordning

  Parterne er blevet enige om, at alt, der handler om seniorordning, bliver samlet i et afsnit. Det skulle gerne synliggøre mulighederne i seniorordningen.